Regjistrohuni
Ju lutemi të lexoni Politikën e Privatësisë para përdorimit të Shërbimeve tona.

Këto kushte përdorimi drejtojnë përdorimin ose qasjen tuaj te: (a) çdo aplikacion të pajisjeve elektronike të mbështetur nga finderal.com; (b) kjo faqe interneti finderal.com (https://www.finderal.com/); ose (c) çdo shërbim i lidhur me to. Në vazhdim, çdo aplikacion nga finderal.com, kjo faqe interneti dhe çdo shërbim i lidhur me të do të referohen bashkarishit si "finderal.com". Ju lutemi të lexoni me kujdes këto kushte të përdorimit para se të përdorni Shërbimet. Duke aksesuar apo përdorur Shërbimin tonë ju bini dakord të respektoni Kushtet dhe Termat e përdorimit. Duke përdorur ndonjë pjesë të Shërbimeve, ju pranoni pa kushte të ndiqni dhe të angazhoheni të zbatoni këto kushte përdorimi. Nëse nuk i pranoni këto kushte përdorimi, mos i përdorni Shërbimet. Ju lutemi të shqyrtoni këto kushte përdorimi në mënyrë periodike pasi këto kushte përdorimi mund të ndryshojnë dhe finderal.com mund të bëjë ndryshime të tyre kurdoherë.

Mbrojtja e privatësisë

Regjistrimi në sistemin tonë do të thotë pranim i Termave dhe Kushteve të mëposhtme. finderal.com nuk mban përgjegjësi nëse të dhënat tuaja përdoren nga palë të treta për qëllime statistikore, tregtare, shërbime publike, reklamimi, përpunime të ndryshme, etj. Çdo informacion që ju furnizoni tek baza jonë e të dhënave i nënshtrohet Politikës sonë të Privatësisë, e cila kontrollon mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja. Ju kuptoni se përmes përdorimit të Shërbimit tonë ju pranoni grumbullimin dhe përdorimin e informacioneve qe ju n’a jepni (ashtu sikurse është parashkruar në Politikën tonë të Privatësisë). finderal.com mund të shpërndajë të dhënat tuaja apo të përdoruesve dhe vizitorëve të tjerë të faqes në rastet kur ligji e parashikon diçka të tillë. Pra, në rastet kur një përdorues apo vizitor ka shkelur rregullat e Marrëveshjes së antarësisë në mënyrë të përsëritur apo kur gjykata kërkon furnizimin e të gjitha të dhënave, ne mund të pezullojmë apo përjashtojmë përdoruesit e papërgjegjshëm të Shërbimit tone si dhe mund të shpërndajmë informacione kur e kërkon ligji. Personat dhe kompanitë e regjistruara në sistemin tonë mbajnë vetë të gjithë përgjegjësinë e vërtetësisë së të dhënave që ndodhen në të. Ne punojmë vazhdimisht për t’ju mundësuar një sistem sa më të sigurtë dhe të përditësuar, duke siguruar një eksperiencë të kënaqshme të përdorimit të Shërbimit tonë.

Ankesat e përdoruesve për përmbajtjen

Ju pranoni se duke përdorur Shërbimet tona, ju mund të ndeshni përmbajtje që mund t'ju duket eksplicite, ofenduese, e pahijshme, shpifëse ose e pakëndshme. Ju pranoni të përdorni Shërbimet duke e marrë parasysh këtë rrezik dhe se finderal.com nuk do të ketë përgjegjësi për përmbajtje që mund t'ju duket eksplicite, ofenduese, e pahijshme, shpifëse ose e pakëndshme.
Nëse besoni se nëpërmjet Shërbimeve tona është dërguar përmbajtje ose informacion i pakëndshëm, ju mund të njoftoni finderal.com mbi përmbajtjen e pakëndshme. finderal.com, me mirëbesim, do të bëjë një përpjekje për të hetuar të gjitha pretendimet mbi përmbajtjen e pakëndshme që shkel kushtet e përdorimit por finderal.com nuk ndërmerr, përfaqëson ose garanton se finderal.com do të ndërmarrë veprime në lidhje me këtë.

Modifikimet e kësaj marrëveshje

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, modifikuar ose alternuar këto kushte në çdo kohë. Modifikime të tilla do të jenë efektive menjëherë pas postimit. Ju sugjerojmë ta rishikoni këtë “Marrëveshje” në mënyrë që të jeni në dijeni të ndryshimeve. Ju mund të gjeni versionin e fundit të Kushteve dhe Termave të përdorimit në adresën e mëposhtme: Termat dhe Kushtet

Kufizime në shërbim

Ju e dini se finderal.com mund të vendosë kufizime lidhur me përdorimin e Shërbimit, duke përfshirë numrin maksimal të ditëve që Përmbajtja do të mbahet nga Shërbimi, numrin maksimal dhe masën e postimeve, mesazheve të e-mail-it dhe/ose të SMS-ve, burimeve njerëzore, statistikore, tregtare, shërbime publike, reklamimi, marrëdhënie me publikun, analizimi, përpunimi të mëtejshëm, ose përmbajtje tjetër që mund të transmetohet nga Shërbimi dhe frekuencën me të cilën ju mund të hyni në shërbim. Ju bini dakord që finderal.com nuk ka asnjë përgjegjësi për fshirjen ose dështimin për të furnizuar përmbajtjen të mbajtur ose të transmetuar nga Shërbimi.

Përfundimi i shërbimit

Ju bini dakord që finderal.com, ka të drejtë për të fshirë ose çaktivizuar llogarinë tuaj, bllokojë e-mail-in tuaj ose adresën IP, ose ndryshe të përfundojë aksesin tuaj ose përdorimin e Shërbimit (ose ndonjë pjesë), menjëherë nëse konstatohen thyerje të rregulloreve ose privatësisë dhe nëse finderal.com beson se ju keni vepruar jo drejtë me pikat e Kushteve dhe Termave të përdorimit. Ju bini dakord të mos përpiqeni të përdorni Shërbimin pas përfundimit.

Mbrojtja e të dhënave Personale

Në zbatim të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr. 9887 datë 10/03/2008, Neni 6 pika 1 a), konfirmojmë dhe garantojmë se:

  • Të dhënat personale përpunohen vetëm nëse subjekti i të dhënave personale ka dhënë pëlqimin. Në zbatim të ligjit të sipërpërmendur, Neni 18 gjithashtu bëjmë me dije se:
  • Kontrolluesi, kur mbledh të dhëna personale, duhet ta informojë subjektin e këtyre të dhënave. Në këtë informacion duhet të përcaktohen kategoritë e të dhënave personale, që do të përpunohen, qëllimi i përpunimit, emri dhe adresa e kontrolluesit dhe çdo informacion tjetër, i nevojshëm, për të garantuar përpunimin e drejtë të të dhënave personale. Ky informacion nuk jepet, nëse subjekti i të dhënave nuk ka dijeni për të.
  • Të dhënat mund të mblidhen nëpërmjet transmetimit nga një përpunim tjetër, i kryer nga i njëjti kontrollues ose kontrollues të tjerë. Në këto raste, informacioni nuk do të jepet, kur përpunimi i të dhënave është parashikuar nga ligji, kur është e pamundur dhënia e informacionit, për shkak se nuk mund të gjendet subjekti i të dhënave, ose kur të dhënat përpunohen sipas pikës 1 të nenit 10 të këtij ligji.

Përdoruesit e aplikacionit dhe vizitorët e faqes zotohen të përdorin finderal.com me përgjegjësi dhe integritet. Ne s’tolerojmë asnjë formë abuzimi, asnjë formë keqpërdorimi të Shërbimit tonë. Çdo përdorues i aplikacionit si dhe çdo vizitor i faqes sonë mban përgjegjësi individuale mbi atë çka publikon. Ne ftojmë të gjithë përdoruesit e Shërbimit tonë të raportojnë rastet e personave të papërgjegjshëm. Të gjithë personat që përdorin fyerje apo abuzojnë me Shërbimin tonë do të përjashtohen në mënyrë automatike. Ne mund t’ju paralajmërojmë, mund t’ju pezullojmë përkohësisht ose mund t’ju përjashtojmë përfundimisht në rastet kur: a) shkelet Marrëveshja e antarësimit, b) vërehen shkelje të rënda, të përsëritura të kushteve të përdorimit ose c) kur e kemi të pamundur të verifikojmë vërtetësinë e informacioneve që n’a jepni. Për më tepër lexoni Politikën tonë të Privatësisë.

Njoftimi i pretendimeve të thyerjes së marrëveshjes

Nëse besoni se puna juaj është kopjuar në atë mënyrë që ka të bëjë me dhunimin e të drejtës së autorit, ose me dhunimin e pasurisë tuaj intelektuale, ju lutemi na njoftoni, për të njoftuar mbi pretendimet e së drejtës së autorit ose dhunim të pasurisë intelektuale, tek Kontact. Ju lutemi informoni stafin tonë me të dhënat e mëposhtme:

  • Identifikoni materialin tek finderal.com që ju pretendoni se ka shkelje me detaje të mjaftueshme në mënyrë që ne mund ta lokalizojmë
  • Një deklaratë nga ju se ju keni besimin e mirë se përdorimi nuk është autorizuar nga autori, agjenti i tij ose ligji
  • Një deklaratë nga ju, duke pasur parasysh dënimin për dëshmi të rreme, ku deklaroni se (1) informacioni i mësipërm në Njoftimin tuaj është i drejtë dhe (2) se ju jeni autori të cilit i janë prekur interesat ose përfaqësuesi i autorit
  • Adresën tuaj, numrin e telefonit dhe adresën e e-mail

Me marrjen e këtij informacioni finderal.com do të analizojë dhe do të ndërmarrë reagim deri në fshirjn e njoftive.

Të drejtat e pronës intelektuale

E gjithë përkatësia intelektuale (duke përfshirë pa kufizime; të drejtat e autorit, të drejtat e të dhënave, markat e regjistruara, të drejtat e design në të gjitha rastet e regjistruara ose jo, dhe për cdo tjetër lloj aplikimi të njëjtë) në përmbajtje të këtij website dhe ne të gjithë materialet në website (duke përfshirë pa kufizim, desijne, tekste, fotografi, grafiqe, logo, imazhe dhe selektimin dhe rregullimet e tyre) dhe në gjithë përberjen e software, kodet, kodin e burimeve themelore dhe cdo gjë tjeter që i takon finderal.com ose licensuesëve, për vec atyre të lira për publikun e gjerë. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.
Të gjitha markat e regjistruara , emrat, dhe logot janë pronë e finderal.com. Marka identifikuese të palëve të treta janë pronë e atyre palëve dhe kompanive të tyre përbërëse ose bija. Asnjë pjesë përbërëse e kësaj deklarate për Termat dhe Kushtet Përdorimi, nuk ju jep në një mënyrë apo drejtim të drejta mbi ndonjë Markë, Emër/a apo Logo, pronë e finderal.com apo e ndonjë pale tjetër të tretë.
Për të patur akses në disa shërbime të caktuara të faqes së internetit finderal.com, do ju duhet të regjistroheni (pa pagesë). Pjesë e procesit të regjistrimit është vendosja e adresës së e-mailit tuaj dhe të zgjidhni një fjalëkalim. Ju bini dakort që informacioni që vendosni në regjistrim është i vërtet , i saktë dhe i plotë. Ju gjithashtu pranoni që nuk do të tentoni të regjistroheni në emër të ndonjë personi tjetër ose do të përdorni një emër përdoruesi të cilin gjithkush tjetër do ta konsideronte ofendues. I gjithë informacioni i vendosur prej jush është konfidencial dhe do të përdoret sipas Deklaratës së Konfidencialitetit.
Përvec të dhënave tuaja personale të cilat mbulohen nga Deklarata jonë e Konfidencialitetit e cila ju sugjerohet ta lexoni, cdo material tjetër që publikoni apo postoni në faqen e internetit finderal.com do të konsiderohet jo-konfidnecial dhe jo-pronësi. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për materilat e sipër përmendura.

Përmbajtja, faqet, dhe shërbimet e palës së tretë

finderal.com dhe Përmbajtja e disponueshme nëpërmjet Shërbimit mund të përmbajë tipare dhe funksione që mund t’ju lidhin ose sigurojnë ju me hyrjen në përmbajtjen e palës së tretë e cila është plotësisht e pavarur nga finderal.com, duke përfshirë faqet e internetit, direktoritë, server-at, rrjetet, sistemet, informacionin dhe database-at, aplikimet, software, programet, produktet ose shërbimet dhe internetin si të gjithë. Ndër veprimet tuaja me organizatat dhe/ose individët të ngritura mbi ose nëpërmjet Shërbimit, duke përfshirë pagesën dhe dërgesën e të mirave ose shërbimeve dhe çdo kusht tjetër, paralajmerime ose riprezantime të shoqëruara me punë të tilla, janë vetëm ndërmjet jush dhe organizatave të tilla dhe/ose individëve. Ju duhet të bëni çfarëdo investigimi që ju e ndjeni të nevojshëm ose të duhur përpara se të vazhdoni me ndonjë transaksion online ose jo në linjë me ndonjë nga palët e treta. Ju bini dakord që finderal.com nuk do të jetë përgjegjës ose ligjërisht përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të çdo lloji të ndodhur si rezultat i veprimeve të tilla. Nëse ka ndonjë mosmarrëveshje ndërmjet pjesëmarrësve në faqe, ose ndërmjet përdoruesve dhe ndonjë pale të tretë, ju e kuptoni dhe bini dakord se finderal.com nuk është i detyruar të përfshihet.

Fjalëkalimet

Ju duhet ta ruani fjalëkalimin tuaj konfidencial dhe do duhet të ndiqni të gjitha këshillat që ne vëmë në dukje herë pas here. Në rast se besoni së fjalëkalimi i juaj është zbuluar dhe /ose ndonjë informacion tjetër i juaji është bërë publik ose është në të kundërt në rrezik, ju duhet të njoftoni finderal.com menjëherë.

Kushte

finderal.com ekziston 'ashtu si është' pa ndonjë garanci të ndonjë lloji, të shprehur apo të nënkuptuar, përfshirëse, por jo të limituar, garanci të nënkuptuara për të drejtën e zotërimit, për cilësi të kënaqshme dhe përshtatje për një qëllim të caktuar. finderal.com nuk mund të japë garanci për saktësinë, besueshmërinë kohëzgjatjen ose plotësinë e ndonjë materiali që ndodhet ose që mund të arrihet nga finderal.com. Përdorimi dhe besimi te këto materiale është një rrezik që ju vetë vendosni të kaloni. finderal.com nuk mund të japë garanci që faqja e internetit do të jetë e disponueshme për një kohë pa limit ose që nuk do të ndërpritet ose që nuk do gabojë kurrë, që difektet do të korrigjohen, ose që faqja e internetit dhe serverat që e mundësojnë janë pa viruse ose pëbërës të tjerë dëmtues. Ligji i aplikuar mund të mos lejojë përjashtimin e garancive të nënkuptuara, kështu që përjashtimi i mësipërm nuk aplikohet për ju

Të ndryshme

Këto Kushte dhe Klauzola Përdorimi duhet të drejtohen në bazë të ligjit Shqiptar, pa marrë parasysh konfliktet e parimeve ligjore që mund të ketë. Ju pranoni që çdo proces gjygjësor që ngrihet për këto Kushte dhe Klauzola Përdorimi ose që mund të ketë lidhje me to, duhet të dokumentohet vetëm në gjykatat në Shqipëri dhe ju pranoni dhe i nënshtroheni juridiksionit të gjykatave të tilla me qëllim që procese të tilla të kryhen. Nëse ndonjë nga këto kushte do të jetë i paligjshëm, i pavlefshëm, ose për ndonjë arsye i padetyrueshëm, atëherë ky kusht do të quhet i pavlefshëm dhe nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe fuqinë e kushteve të tjera. Kjo është marrëveshja midis nesh lidhur me këtë çështje dhe nuk do të ndryshohet përveçse me anë të një dokumenti të shkruar, të firmosur nga të dyja palët.

Reagimet tuaja

Ne mirëpresim pyetje, komente dhe sugjerimet tuaja mbi këtë dokument në linkun më poshtë:
https://www.finderal.com/contact